• 00:28:04
  • |
  • 2.1K

สารคดีตามรอยสุนทรภู่สู่เมืองแกลง ภาค ๓ - ๒


โครงการสำรวจเส้นทางตามรอยนิราศเมืองแกลง

ในปี พ.ศ. ๒๓๕๐ สุนทรภู่ได้เดินทางไปเยี่ยมบิดา ซึ่งบวชอยู่ที่วัดป่ากร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยองการเดินทางไปในครั้งนี้ สุนทรภู่ได้แต่งนิราศขึ้น มีชื่อว่า "นิราศเมืองแกลง" นิราศเรื่องนี้ถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะเรื่องราวของชาวตะวันออกในทุก ๆ เรื่อง อาทิ เรื่องที่เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ การเมือง การปกครอง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี การคมนาคม วิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะชื่อบ้านนามเมือง ซึ่งปรากฏอยู่ในนิราศถึง ๖๖ แห่งด้วยกัน
เนื่องจากระยะเวลาที่สุนทรภู่ได้เดินทางไปเยี่ยมบิดา ผ่านไปเป็นเวลานานถึง ๒๐๕ ปีแล้ว ทำให้สภาพภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวตะวันออก ที่สุนทรภู่ได้เคยพบเห็น มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่า สภาพบ้านเมืองกว่า ๒๐๐ ปี กับปัจจุบันจะมีความแตกต่างกันอย่างไร

สารคดีตามรอยสุนทรภู่สู่เมืองแกลง ภาค ๓ - ๒
จัดทำโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

Recommended